Notulen van de ledenvergadering
van de Twellose Schaakclub op
dinsdag 25 Juni 1968
in hotel de Kroon.

Voorzitter Dijkhuis opent de vergadering met een kort woord en zei het doel waarom deze vergadering is belegd. Het gaat om het voortbestaan van de vereniging. Het ledental is geslonken tot tien en ook de financiën gaan een rol spelen.

In verband met dit laatste had de voorzitter een verheugende mededeling, nl. dat de zaalhuur vanaf 1 januari 1968 nihil is, dit in verband met het feit, dat we niet meer in de zaal zitten.

Na deze mededeling wordt besloten door te gaan.

Tot secretaris/penningmeester wordt gekozen dhr B van Dijk.

Er zal een kort maar krachtig foldertje verspreid worden. De kosten hiervoor zijn miniem. Hr. v d Velden zal het drukken en dhr Noortman zal het huis aan huis verspreiden.

Op 3 sept. 1968 beginnen de clubavonden weer.

Hierna sluiting.

tijdelijk secr. Dijkhuis


Noot: notulen en verslagen van 1966 en 1967 ontbreken in het archief. Uit het contributieboekje blijkt dat voorzitter Velders in 1968 en secretaris/penningmeester Smit in 1967 hun lidmaatschap opzegden. Wedstrijdleider Dijkhuis heeft in maart 1968 het voorzitterschap en de functies secretaris en penningmeester op zich genomen.

J.E. Dijkhuis redde de schaakclub in de zestiger jaren.
Foto dateert uit 1985!

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.