Noot: onderstaand artikel stond in het OSBO-blaadje "OSBO-mededelingen" van mei 1974 nr 262.


Addertje
Nog niet beslist is het kampioenschap in de derde klasse B. Twello gaat hier op kop, maar kan nog door Ons Genoegen 2 worden ingehaald. In eerste instantie leek dit al een feit te zijn, want de competitieleider ontving een getekend wedstrijdformulier, met een voor OG voordelige uitslag.

Er was echter een heel giftig addertje onder het gras. Pallas 4 was de tegenstander van OG. Zij zouden niet zijn opgekomen en hebben gezegd: vul maar iets in. Iets, dat nog gebeurde ook.

Het is duidelijk, dat dit feest niet doorgaat. De wedstrijd zal alsnog worden gespeeld, waarbij het is te hopen dat "het recht" zijn loop zal hebben.

Wij als redaktie willen nog wel even kwijt, één en ander een hoogst bedenkelijke zaak te vinden. Het is niet alleen onsportief om punten cadeau te doen, het dupeert altijd een van niets wetende partij, maar het getuigt tevens van een slechte discipline, om geen ander woord te gebruiken.

Let wel, wij gaan niet op het bankje zitten van de competitieleider, laat staan van het O.S.B.O.-bestuur, maar zouden als slotconclusie wel willen lanceren dat:
a. deze kwestie, gezien de gevaarlijke kanten, tot op de bodem moet worden uitgezocht;
b. indien er inderdaad van opzet sprake is, niet moeten worden geschroomd, om harde maatregelen te nemen tegen de betrokken club(s);
c. in dit geval het niet gek zou zijn, dat de wedstrijd door de competitieleider zelf of een door hem aan te wijzen neutraal persoon wordt geleid.


Kr.Noot: bovenstaande liet het Pallas-bestuur niet over zijn kant gaan en reageerde met onderstaande brief.


                                                                                Deventer, 18 mei 1974

D.S.G. "Pallas"
Sekr. Reelaar 11
Deventer


                                        Aan het bestuur en verenigingen van de
                                        Oostelijke Schaakbond

Betreft: Osbo-mededelingen nr. 262 inz. het kommentaar aangaande de wedstrijd OG II - Pallas 4

Met verbijstering heeft het bestuur van het D.S.G. Pallas kennis genomen van het kommentaar m.b.t. de wedstrijd OG II - Pallas IV in de Osbo-mededelingen nr. 262, waarin de heer Kr. op niet mis te verstane wijze onze vereniging in de "tang" neemt. Wij vinden het jammer, dat de heer Kr. (N.B. een lid van het Osbo-bestuur) de mogelijkheid om een gefundeerd kommentaar te schrijven niet heeft benut. Dit had makkelijk gekund door vooraf even bij ons te informeren naar alle feiten en omstandigheden. Wij stellen voorop, dat het idee "om maar iets in te vullen" ten enen male niet aan ons brein ontsproten is. Wij erkennen, dat er ook van onze kant een formele onjuistheid is begaan, maar wij benadrukken, dat de goede trouw steeds voorop heeft gestaan. Uiteraard zijn wij gaarne bereid alle feiten en omstandigheden uit de doeken te doen ten overstaan van een kommissie, die zonder vooringenomenheid het onderzoek ter dient te nemen.


                                                            Het bestuur van het
                                                                D.S.G. "Pallas"Pallas logo.

Noot: het voorval werd afgesloten met een reactie van de redactie van OSBO-mededelingen en een brief van het OSBO-bestuur in datzelfde orgaan nr. 263 in juli 1974.


Addertje
Het artikel onder dit kopje in het vorige nummer (262), heeft heel wat stof doen opwaaien. Als we goed zijn geïnformeerd, heeft het bestuur van Pallas er zelfs een hele zaterdagmiddag over vergaderd.

We menen er goed aan te doen, om te stellen, dat we niets terug nemen van wat we toen geschreven hebben - ook al zou de onder de bestuursmededelingen geplaatste brief, dat doen vermoeden. Wel willen we met het Pallas-bestuur meegaan als zij stellen; waarom niet even bij ons geïnformeerd.

Het is inderdaad journalistiek gezien de juiste weg. Overigens gaat het er hier nu minder om, hoe het "kwaad" is geschied, maar juist dat het is gebeurd. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat het gewraakte addertje volgens onze informaties niet het enige geval is geweest en dat o.a. ergens het "kwaad" zichzelf heeft gestraft.

Verder verwijzen we naar de brief van het O.S.B.O.-bestuur aan de besturen van Pallas en OG.


VAN HET O.S.B.O.-BESTUUR
Kwestie "Pallas" enz.
Naar aanleiding van een artikel in no. 262 en de reacties daarop van het bestuur van Pallas en de voorzitter van OG, heeft het bestuur de volgende brief aan Pallas en aan OG gezonden. Opgemerkt wordt, dat met het publiceren van deze brief tevens de overige verenigingen worden geacht te zijn geïnformeerd.
Noot: in het archief van de Twellose Schaakclub bevond zich niet de reactie van de voorzitter van Ons Genoegen (OG). Dit kan betekenen dat de voorzitter van OG telefonisch heeft gereageerd.


Oostelijke Schaakbond           Harderwijk, 15 juni 1974

Secretaris: W. van Karsen         Aan het bestuur van Ons Genoegen,
      v. Alphenstraat 8       voorzitter de weledele heer
      Harderwijk           J.E. Diekman,
      tel. 03410-4137        Grutto 5
                      APELDOORN
Onderwerp:
O.S.B.O.-Mededelingen
no. 262, artikel inzake
wedstrijd O.G. 2-Pallas 4

Geacht bestuur,

Op de bestuursvergadering van 22 mei jl. zijn de verwikkelingen rond de wedstrijd Ons Genoegen 2 - DSG Pallas 4 besproken.

Het O.S.B.O.-bestuur is van mening, dat tegen het verschijnsel van zogenaamde gefingeerde uitslagen krachtig dient te worden opgetreden, daar dit in strijd is met de competitiegedachte en bovendien een ongunstige invloed kan uitoefenen op de promotie- en degradatiekansen van andere teams.

Het bestuur betreurt het in dit geval, dat de redakteur van "De Mededelingen" als gevolg van een niet verkregen volledige informatie, tot het in de "O.S.B.O.-Mededelingen no. 262" gegeven kommentaar is gekomen.

Het bestuur betreurt het eveneens, dat uit de telefonische mededelingen van de heer Hajee aan de heer Diekman, houdende, dat een getekend wedstrijdformulier vereist was, de gevolgtrekking is gemaakt, dat met een gefingeerde uitslag genoegen zou worden genomen. De competitieleider heeft dit nimmer willen suggereren en hij verkeerde bij de ontvangst van het wedstrijdformulier dan ook in de mening, dat de wedstrijd inderdaad gespeeld was.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen, dat van een van uw zijde opgekomen idee "om maar iets in te vullen", in elk geval geen sprake is geweest. Het bestuur stelt het voorts op prijs, dat de wedstrijd alsnog op uw initiatief is gespeeld.

Een geluidende brief is heden aan het bestuur van DSG Pallas gezonden. Voorts zal een afschrift ter kennisneming aan alle verenigingen in de eerstvolgende "Mededelingen" worden opgenomen.

Hoogachtend,
Voor het bestuur van O.S.B.O.
w.g. W. van Karsen, secretarisOSBO logo.
stap terug
terug

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.