Twellose Schaakclub
Notulen ledenvergadering:
18 maart 1975
in hotel de Kroon (Huisman).

Aanwezig zijn de leden: de Haas, Noortman, Schurink, Onijs, Hulsbergen, C. Niessink, Casteel, Busch, Dijkhuis, Egberts, Rusch, Elfrink en Bokdam.
Afwezig: v.d. Velden en Reijnders (en de jeugdleden, die geen ledenvergadering bijwonen).

De voorzitter heet allen welkom en ziet terug op de afgelopen senioren- en jeugdcompetitie 1974-1975 en het Microtoernooi te Apeldoorn. De resultaten waren minder dan vorig seizoen. Voor de senioren betekende dit zelfs, alhoewel op het nippertje, degradatie naar de 3e klasse. De junioren en de deelnemers aan het Microtoernooi eindigden in de middenmoot van hun klasse (voor de resultaten wordt verwezen naar de competitieoverzichten).

De voorzitter is blij met de goede opkomst en doet melding van een nieuw lid: de heer Dik.

Dhr. De Haas brengt de club de groeten namens de heer Muller, oud lid, die is verhuisd naar België.

De notulen van de laatste vergadering worden goedgekeurd.

Door de leden wordt, naar aanleiding van het verslag van de sekretaris-penningmeester, aangedrongen op een aktie voor de clubkas. Besloten wordt de contributie m.i.v. 1 april 1975 te verhogen, aldus:
de seniorencontributie (21 jaar en ouder) met f 1,= tot f 5,= per maand,
de juniorencontributie (t/m 20 jaar) met f 0,50 tot f 4,= per maand en
de juniorencontributie (t/m 15 jaar) met f 0,50 tot f 3,= per maand.

Aanleiding hiertoe zijn de gestegen kosten en de verhoogde contributie van OSBO en KNSB van welke verhogingen het einde nog niet in zicht is, i.v.m. de miserabel ongunstige positie waarin de K.N.S.B. (financieel) verkeert.


1975, toen de euro nog een gulden was!
Dhr Schurink informeert of de LOTTO/TOTO uitkomst kan brengen. Hiervoor blijkt bij de leden geen belangstelling te bestaan.

De begroting van de penningmeester voor 1975 ('t lopende jaar) wordt akkoord bevonden. Hierbij werd verslag gedaan door de kascommissie over de afgelopen periode. De kascommissie (de leden Egberts en Busch) verklaarden kas en boeken voor akkoord, waarop de penningmeester décharge werd verleend.

Aftredend was de sekretaris/penningmeester (Bokdam), die bij acclamatie werd herkozen voor 2 jaar.

Aangewezen werd als materiaalcommissaris de heer Onijs, waarbij de heer Hulsbergen zal assisteren voor de klokken.

Dhr Onijs, wedstrijdleider van de onderlinge clubcompetitie, bespreekt de competitie 1974/1975. Kampioen werd het lid Egberts Elfrink, die de beker in ontvangst mag nemen; nr 2 dhr Elfrink Egberts, nr 3 Niessink (C.). Over het verloop van de competitie was hij niet ontevreden.

Op de OSBO-competitie 1975/1976 wordt nog niet vooruitgelopen. Voorzichtig wordt gesproken over 2 achttallen voor de seniorencompetitie.

Aan de orde komt verder het 40-jarig jubileum op 12-12-1975. Omdat de Voorster S.C. ook 40 jaar zal bestaan in 1975 wordt besloten om samen iets te organiseren. In principe besloten om in overleg met Voorst te organiseren: a) simultaanwedstrijd b) massakamp gem. Voorst - Brummen. (een simultaanwedstrijd voor senioren en één voor de jeugd voor ledenwinning - deelname bij senioren in eerste instantie voor inwoners van de gemeente Voorst, die geen clubleden dus huisschakers zijn). Voorzitter en secretaris zullen contacten leggen.

Rondvraag: Op de vraag van de heer de Haas wordt bevestigd, dat de contributieverhoging per 1 april 1975 ingaat.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en geeft Egberts een simultaanwedstrijd.


De voorzitter, J.E. Dijkhuis

De sekretaris, G.J. Bokdam.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.