Notulen ledenvergadering
23 november 1976
(Hotel de Kroon - Huisman)

Aanwezig zijn de leden: Dijkhuis, Onijs, Noortman, Elfrink, Rusch, Groothedde, Niessink, Kamphuis jr, Reijnders en Bokdam.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij constateert dat het juiste aantal leden aanwezig is om besluiten te kunnen nemen en deelt mede dat de heer de Haas als lid heeft bedankt in verband met zijn gezondheid en wat hogere leeftijd.

Twijfel heerste over de vraag of de heer de Haas 40-jarig lid geweest is van de schaakclub. Blijkens de notulen werd hij echter lid in een vergadering van 23 januari 1939. Eveneens blijkt dat de heer Elfrink ongeveer tegelijkertijd lid is geworden, hetgeen door hem wordt bevestigd. Besloten wordt de heer de Haas een attentie te doen toekomen i.v.m. het toch respectabel lange lidmaatschap in de vorm van een plant van circa f 20,=.

De notulen van 21 september 1976 worden onveranderd goedgekeurd.

De heer Kamphuis doet mede namens de heer Busch verslag van de kascontrole en deelt mede dat alles in orde was. De voorzitter badankt de kascommissie en op zijn voorstel besluit de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.

De vergadering gaat verder akkoord met een contributieverhoging voor seniorleden van f 1,= per maand. Behoudens de trendmatige verhoging dient de contributie te worden aangepast i.v.m. de verhoogde bondscontributie en het geringere aantal leden, die nu vanzelfsprekend meer moeten bijdragen in de vaste lasten; aldus de penningmeester.

Per 1 januari 1977 bedragen de contributies per maand:
f 6,= voor seniorleden (20 jaar en ouder)
f 4,= voor juniorleden (16 t/m 19 jaar)
f 3,= voor aspirantleden (t/m 15 jaar)

De penningmeester zal voor de contributie-inning en de betalingen een girorekening openen en de mogelijkheden voor automatische overschrijving van de contributies nagaan.


Elfrink wint beker 3x op rij!
Hierna wordt de heer Elfrink de beker uitgereikt i.v.m. het clubkampioenschap 1975/1976. Daar de heer Elfrink ook kampioen was in de seizoenen 1973/1974 en 1974/1975 mag hij de beker behouden.

In de Rondvraag deelt de heer Onijs mee dat de jeugdcompetitie van de S.C. Voorst nog niet rond is, zodat het maar goed geweest is dat we onze jeugd niet aan de OSBO competitie hebben onttrokken; dit naar aanleiding van het besprokene in de vergadering van 21-9-1976.

De heer Rusch memoreert het schoolschaken in het afgelopen seizoen en zegt dat dit toch een bijzondere activiteit is van de Voorster en Twellose S.C. Na 2 jaar organisatie van dit toernooi blijkt dit wel aan te slaan. In 1975/1976 werd kampioen de o.l.s. Wilp-Dorp, nr 2 de o.l.s. de Wiekslag, nr 3 de o.l.s. Terwolde. In de OSBO ronde brachten de o.l.s. Wilp-Dorp en Terwolde het er minder goed af. Besloten wordt om voor het seizoen 1976/1977 wederom een toernooi te organiseren en de finales voor de scholen te laten spelen op zaterdag 29 januari 1977 en de circulaires uit te laten gaan naar alle scholen in de gemeente Voorst in samenwerking met de heer Hilkhuijzen van de Voorster S.C.

Na de sluiting werd er nog geschaakt.


De voorzitter, Dijkhuis

De sekretaris, Bokdam


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.