Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
21 februari 1978
(Hotel de Kroon, Twello)

Aanwezig zijn de leden: Dijkhuis, Elfrink, Ellens, Kamphuis sr, Niessink, Noortman, Onijs, Reijnders, Rusch en Bokdam.
Afwezig zijn de leden: Groothedde, van Welsum en Kamphuis jr, allen met kennisgeving.

De voorzitter opent de vergadering en geeft een overzicht van het jaar 1976/1977, waarin hij de competities van de senioren en de jeugd betrekt. Hij memoreert het vertrek van de heer Busch en zegt dat dit toch wel een verlies voor de schaakclub betekent i.v.m. de opvang van de jeugd en het enthousiasme van hem voor de club. Momenteel telt de club 13 seniorleden en 7 jeugdleden. De heren Onijs, Rusch, Dijkhuis en Bokdam zullen proberen de heer Busch te vervangen voor de jeugd.

Ook de organisatie van de schoolschaakwedstrijden is weer goed verlopen, waarvoor de heer Rusch zich dit jaar heeft ingezet met hulp van diverse leden en de Voorster Schaakclub. Door de gemeente Voorst werd subsidie beschikbaar gesteld in de kosten.

Overigens feliciteerde de voorzitter de heer Bokdam met de geboorte van een dochter en deelde mede dat namens de club een plant was bezorgd, waarvoor de Twellose Schaakclub dank werd gezegd door de "jonge" vader.

De verslagen van diverse competities en wedstrijden zijn bijgevoegd. De resultaten waren niet al te best.

De notulen van de vergadering van 23 november 1976 worden onveranderd goedgekeurd.

Hierna volgt een verslag van de penningmeester. De financiën van de club staan er goed voor, reden waarom hij geen aanleiding ziet de contributie te verhogen.

De vergadering besluit ivm het redelijke kasoverschot een nieuwe klok te kopen, aangezien sommige klokken te wensen overlaten en er voor de OSBO competitie met een voldoende aantal goede klokken moet worden gespeeld.

Kascontrole heeft niet plaatsgevonden door de kascommissie (de heren Kamphuis jr. en de heer Ellens) o.a. i.v.m. de geboorte bij de penningmeester, waardoor moeilijk een afspraak kon worden gemaakt. Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.


Bevestiging openen girorekening 3766704.
Aftredend was de heer Bokdam als sekretaris-penningmeester in het bestuur. Aangezien er geen kandidaten zijn besluit hij voorlopig aan te blijven in 1978.

Aan de orde wordt gesteld het maken van propaganda voor de club door de heren Onijs en Ellens (bijv. in Deventer Dagblad - D.Post en Stedendriehoek). De heer Onijs geeft in overweging: het maken van aanplakbiljetten welke op diverse veel bezochte plaatsen in het dorp kunnen worden opgehangen. Hiervoor zullen bijv. hoofden van scholen, beheerders van kantines en sportclubs moeten worden benaderd (Vermeld wordt nog dat het jeugdlid N. Hoogeslag er een gemaakt heeft voor zijn school de Kleine Wereld). De heer Ellens doet het voorstel om affiches af te drukken door een reclamebureau waar hij goede connecties heeft. De heren Onijs en Ellens worden door de vergadering aangewezen om deze zaak nog eens nader onder de loupe te nemen. Verder wordt aanbevolen om de verslagen van de vergadering aan de krant door te geven.

De heren Elfrink, de Haas (voormalig lid) en Ummels (van Pallas) geven een stuk propaganda door schaaklessen te organiseren op de o.l.s. de Hietweide te Twello, waar zeer enthousiast gewerkt wordt, aldus de voorzitter. Ook de o.l.s. Wilp/Dijk verzorgt schaaklessen evenals de Wiekslag in Voorst, waar de schaakclub Voorst profijt van heeft.

De heer Onijs geeft tenslotte een verslag van de onderlinge competitie over 1976/1977. Kampioen werd de heer Dijkhuis die een nieuwe beker dient te ontvangen, aangezien de heer Elfrink de vorige drie maal achtereen heeft gewonnen. Nr 2 werd de heer Elfrink, nr 3 de heren Niessink en Kamphuis sr.

In de Rondvraag kwam aan de orde het maken en ophangen van een aanplakbord voor diverse informatie aan de leden. Dit voorstel van de sekr./penningmeester werd door de vergadering ondersteund.

Na de vergadering werd er nog even enthousiast geschaakt.


De voorzitter, Dijkhuis

De sekretaris, Bokdam


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.