Notulen van de ledenvergadering op
31 oktober 1978
in Hotel de Kroon

Aanwezig zijn de leden: Dijkhuis, Elfrink, Kamphuis jr, Niessink, Noortman, Onijs, Reijnders, Rusch en Bokdam.
Afwezig wegens ziekte: Kamphuis sr. en Lubbers.
Overigens afwezig: Ellens en Groothedde; de eerste met kennisgeving.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Bij het punt ingekomen stukken meldt de voorzitter als belangrijkste: de uitnodiging van de heer Diekman, voorzitter van de schaakclub Apeldoorn, voor het Micro-toernooi 1978/1979. Inmiddels is een team aangewezen, die helaas de eerste wedstrijd verloor tegen Centraal Beheer.

Verder werden van de K.N.S.B. ontvangen een ontwerp statuten en huishoudelijk reglement i.v.m. het nieuwe verenigingsrecht. Begin volgend jaar zullen op een leden vergadering deze stukken ter vaststelling worden aangeboden (voor 1 juli 1979 moet deze zaak geregeld zijn).

De notulen van de ledenvergadering van 21 februari 1978 worden goedgekeurd.

De sekretaris geeft hierna een overzicht van de OSBO senioren - en jeugdcompetitie 1977/1978 en het Korenmolentoernooi. Aan de OSBO competities werd met wisselend succes deelgenomen, hetgeen echter niet kon verhinderen dat met een bescheiden plaats op de ranglijst genoegen moest worden genomen (zie de competitie-overzichten). In het korenmolentoernooi te Eerbeek werd een tweede plaats in de verliezerpoule behaald. De voorzitter/wedstrijdleider wijst er op dat volgend jaar zeer waarschijnlijk een 4e klasse zal worden ingesteld waardoor pm. 3 teams per afdeling in de 3e klasse moeten degraderen. Dat wordt dus knokken dit seizoen.

De penningmeester geeft een verslag van de financiën en meldt dat hij tevreden is en geen contributieverhoging nodig vindt. In de loop van dit seizoen zal moeten worden bezien of contributieverhoging noodzakelijk is i.v.m. o.a. de hogere zaalhuur voor de opvang van de sterk in getal toenemende jeugd. Met de verhuurster is overeengekomen dat de grote zaal voor de jeugd mag worden gehuurd wanneer er geen andere gegadigden zijn. In de kleine zaal was het geen doen meer met zoveel jongens. De huur voor de grote zaal is f 5,= per avond hoger dan de huur van de kleine zaal (resp. f 12,50 en f 7,50).


Affiche 1978 ontwerp Henk Onijs.
In de vergadering wordt nog even gesproken over het niet-opgeven van de jongste jeugdleden aan de KNSB omdat ze eigenlijk nog alles moeten leren en niet zoveel terugontvangen van het bondsgeld dan alleen een schaakblad dat ze nog niet goed kunnen lezen. Overwogen wordt om ze een lagere contributie te laten betalen of een andere contributieregeling te treffen. Het nieuwe bestuur zal hierover intern praten en met voorstellen komen.

Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris/penningmeester (zie ook vorige notulen). I.v.m. studie is de zaak voor Bokdam nu urgenter dan in het begin van het jaar. Aftredend en wel herkiesbaar zijn de heren Dijkhuis (voorzitter-wedstrijleider) en de heer Rusch (jeugdleider). Het bestuur stelt de heer Onijs kandidaat voor de vakature Bokdam. Alle kandidaten worden bij acclamatie gekozen cq herkozen. Voorzitter Dijkhuis deelt mede dat de bestuurskandidaten de funkties als volgt hebben verdeeld: de heer Rusch voorzitter - jeugdleider, de heer Dijkhuis sekretaris - penningmeester en de heer Onijs wedstrijdleider voor de externe en de interne competitie.

De kascommissie heeft de kas nog niet gecontroleerd. I.v.m. de overdracht van de kas worden de heren Kamphuis jr. en de heer Reijnders aangewezen voor de controle (6-11-1978). Verslag zal worden gedaan op de volgende ledenvergadering.

In de rondvraag meldt de heer Onijs dat hij affiches heeft gemaakt naar aanleiding van het in de vorige ledenvergadering besprokene over meer propaganda voor de club. De heren Reijnders, Niessink en Dijkhuis zullen affiches verspreiden en laten ophangen bij de sportverenigingen V en K, Voorwaarts en Avanti, bij de bibliotheek en de sporthal. Onijs zal nog affiches maken om op te hangen bij de winkels Oonk, ter Heegde, Buitink en bij Hotel de Kroon.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering na de ex-sekretaris penningmeester Bokdam bedankt te hebben voor de werkzaamheden die hij 5 jaar lang heeft verricht. Bokdam meldt dat hij lid blijft maar i.v.m. studie niet elke dinsdag zal kunnen komen. Hij stelt zich voor de OSBO competitie beschikbaar voorzover er geen team samengesteld kan worden uit de overige leden.


De voorzitter,
P.H. Rusch

De secretaris,
J.E. Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.