Notulen van de ledenvergadering op
27 januari 1981
van de Twellose Schaakclub
in hotel "de Kroon".

De voorzitter, de heer Rusch, heet de aanwezige leden welkom, t.w. de heren Slot, Elfrink, v Geelen, Reijnders, Knegjens, Kamphuis, Onijs en Dijkhuis. Als gast was eveneens aanwezig de heer Bron.

De notulen en het jaarverslag worden gelezen, goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter dankt in het bijzonder de heer Elfrink, die steeds trouw elke week les geeft aan een aantal jeugdschakers. Maar, merkt de heer Elfrink op, ik doe het met plezier.

Het financieel verslag wordt door de penningmeester gelezen. De vereniging staat er goed voor. Dit geeft aanleiding dat het bestuur machtiging krijgt het materiaal eens nader te bekijken en eventueel wat nieuw spul aan te schaffen.

In de kascommissie wordt benoemd de heer Slot, die samen met de heer Reijnders de kas en boeken zullen controleren.

Hierna krijgt de wedstrijdleider, de heer Onijs, het woord.
Onderlinge competitie: nr 1. B.J. Elfrink en vervolgens de heer Rusch, Onijs, Kamphuis jr, Knegjens, Kamphuis sr, Dijkhuis enz. Er komt een nieuwe wisselbeker, terwijl de in het bezit zijnde beker aan de heer Elfrink nog ingegraveerd moet worden.
De Twellose Schaakclub is in de OSBO-competitie 79/80 in de 4e kl. op de 3e plaats geëindigd.
Bij het Micro-tournooi op de laatste plaats (79/80)
Een combinatie van Blikboys/T.S.C. heeft meegedaan aan het Korenmolentournooi in Eerbeek.
Aan het Dev. kampioenschap het lid H.J. Onijs.
In de OSBO-competitie 1980/1981 staat onze club op een gedeelde 3e/4e plaats (27/1 '81)

De voorzitter bedankt de secr/penn. en de wedstrijdleider voor de verslagen.

Bestuursverkiezing.
De heer Onijs wordt met algemene stemmen herkozen.


Maar, wàt was de vraag van Hans
Knegjens over de autokosten?
(foto 2002)
Op een vraag van de heer Knegjens over de auto-kosten wordt geantwoord dat dit geen problemen oplevert.

Ook zal het opbergen van de borden, stukken, klokken etc. nog eens door het bestuur bekeken worden.

Ook naar de bibliotheek wordt gevraagd. De secretaris zegt dat er inderdaad wat studiemateriaal aanwezig is. Hij zal dit meenemen naar het clublokaal.

Verder geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.


De voorz.
P.H. Rusch

De secr.
J.E. Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.