Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub,
gehouden op 30 maart 1982 in hotel de Kroon.

Aanwezig de leden: Slot, van Geelen Sr. en Jr., Busch, Rouwenhorst, Niessink, Sylla, van Asselt, Kamphuis, Knegjens, Onijs, Dijkhuis J.E., Rusch, en Dijkhuis B.
Met kennisgeving afwezig: Elfrink, Roorda, Reijnders, de Boer en André v.d. Waal (tentamens).

De voorzitter heet een ieder welkom.

De notulen van 27 januari 1981 worden gelezen en vastgesteld.

Verzocht wordt in het vervolg een agendapunt "bestuursmededelingen" op te nemen. Nu wordt medegedeeld -n.a.v. een vraag- dat in 1981 nieuwe klokken, borden en stukken zijn gekocht.

Het jaarverslag van de penningmeester wordt voorgelezen en door de ledenvergadering goedgekeurd. De kascommissie was eveneens akkoord.

Verslag van de wedstrijdleider: kampioen 4e klasse OSBO 1980/1981 dus promotie naar de 3e klasse. Clubkampioen 1980/1981 H.J. Onijs (de heer Elfrink deed buiten mededinging mee).

De voorzitter reikt de wisselbeker met een standaard om te behouden aan de heer Onijs uit. De wedstrijdleider zal voor de leden nog een copie maken van de stand in de onderlinge competitie 1980/1981 en van de lopende clubcompetitie. De wedstrijdleider zegt, dat in september a.s. de wisselbeker zal worden uitgereikt aan de kampioen 1981/1982, terwijl voor de jeugd in de pionnen-, toren- en koninggroepen eveneens bekers en standaards beschikbaar zijn. Het jeugddiplomaschaak is op 27 mei a.s.


Piet Rusch wordt herkozen als voorzitter!
Bestuursverkiezing. De voorzitter, de heer P.H. Rusch, wordt met algemene stemmen herbenoemd. In de kascie. wordt benoemd: D. v. Asselt.

Bespreking club- en OSBO-competitie en tournooien.
De wedstrijdleider deelt -wat eenieder al wist- mede, dat onze club in het seizoen 1982/1983 weer in de 4e klasse zal moeten spelen. Ofschoon hij het enthousiasme over het deelnemen met twee 6-tallen wel deelt, waarschuwt hij toch voor een tekort aan spelers, vooral wanneer deze 6-tallen op dezelfde avond moeten spelen. Desalniettemin wordt toch besloten met twee 6-tallen deel te nemen. De leden zullen er alles aan doen om de wedstrijdleider niet teleur te stellen door maar "zo" af te zeggen. Van enkelen is bekend, dat ze een bepaalde avond beslist niet kunnen.

Besproken zal worden of een jeugdteam eveneens aan de OSBO-competitie zal kunnen deelnemen. D. v. Asselt zal dit met T. de Boer bespreken en met de jeugd.

J. Busch wordt wedstrijdleider van de interne senioren- en jeugdcompetitie, terwijl H.J. Onijs hiervan wordt ontlast, maar wel wedstrijdleider blijft van de OSBO-6-tallen. B. Roorda zal toetreden tot het team jeugdleiders.

In het afgelopen seizoen is het een enkele keer gebeurd, dat het uur van de jeugd tussen wal en schip raakte. J. Busch meent -en volgens de vergadering terecht- dat die jeugd recht heeft op dat ene uur schaken. De voorzitter zegt, dat het inderdaad één keer finaal mis is gegaan, doch dat hij overigens meent, dat het wel meevalt. Behalve met OSBO-wedstrijden zijn ze wel eens een kwartiertje tekort gekomen. Gewaakt zal worden, dat dit niet meer gebeurt.

In september a.s. zal worden bekeken of het mogelijk is weer aan het Micro-tournooi in Apeldoorn deel te nemen. Als leider wordt nu reeds aangewezen W. Slot; voor het Korenmolentournooi -zodra bekend is of dit weer georganiseerd wordt- is J.E. Dijkhuis leider. In principe geven zich hiervoor op: Slot, Knegjens, Rouwenhorst, Sylla, Rusch, Dijkhuis B., Onijs, v. Asselt, Kamphuis en Dijkhuis J.E., terwijl de Boer eveneens zal worden gevraagd. Ingeschreven zal worden met een eigen team, ofschoon met de Blikboys allerplezierigst is samengewerkt.

Tevens zal worden onderzocht -eventueel in samenwerking met de Voorster Schaakclub- de mogelijkheden voor een kampioenschap van de gemeente Voorst, te houden na de OSBO-competitie in april/mei 1983. Een commissie, bestaande uit B. Dijkhuis, Knegjens, Busch en aangevuld met het bestuurslid J.E. Dijkhuis, zal dit nader onderzoeken.

Op 24 april april a.s. wordt er een snelschaaktournooi in Apeldoorn gehouden. Hieraan neemt een team van onze club deel. Wedstrijdleider hiervoor van Geelen Sr. Hiervoor geven zich op: van Geelen Sr, v. Asselt, Niessink, Knegjens, B. Dijkhuis, Onijs en Slot.

Rondvraag.
Gevraagd wordt of er voldoende klokken zijn, wanneer de twee 6-tallen tegelijk moeten spelen. Eveneens gaat dit om borden en stukken. Het bestuur zal dit in de gaten houden en desnoods dit materiaal lenen.

Volgens Knegjens is de heer Bron nog steeds enthousiast. Hij vraagt of hij nog eens een briefje krijgt voor de aanvang van het nieuwe seizoen. Dit wordt toegezegd.

Ook wil Knegjens de schaakclub laten deelnemen aan de Twellose klompenweek. Hij ziet daar een stuk propaganda in. Afgesproken wordt dat hij zich eens gaat verdiepen in de mogelijkheden.

Gevraagd zal worden aan de Boer of hij genegen is zijn schaakcomputer beschikbaar te stellen, wanneer op de clubavond een oneven aantal leden aanwezig is.

Hierna sluiting door de voorzitter.


voorzitter, P.H. Rusch

J.E. Dijkhuis, secretaris.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.