Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub,
gehouden op 1 maart 1983 in hotel de Kroon te Twello.

Aanwezig zijn: hh. Rusch, Slot, v.d. Waal, Busch, Elfrink, Onijs, v. Asselt, v. Geelen, Roorda, B. Dijkhuis, J.E. Dijkhuis, Kamphuis, Bosgoed en de Graaf.
Afwezig met kennisgeving: hh. v. Swam en Niesink.
Afwezig zonder kennisgeving: hh. Bellert, Rouwenhorst, Kruissink, Knegjens, Lemmerman en Smeenk.

De voorzitter heet allen welkom.

De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering. Akkoord.

Ingekomen stukken:

  • Uitnodiging voor het Deventer schaaktournooi. Hiervan wordt kennisgenomen.
  • Brief van het bestuur van het IKV, afd. Twello om mee te doen met een manifestatie ten bate van Noord Ierland, op 5 mei a.s. Hierover wordt breedvoerig gediscussieerd. Besloten wordt als "club" niet mee te doen. Wèl zullen enkele leden op persoonlijke titel hun medewerking aanbieden b.v. straatschaak.
De jaarverslagen van de secretaris/penningmeester worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ook van de onderlinge - en o.s.b.o.-competitie wordt verslag uitgebracht. Eveneens van de jeugdcompetitie. De jeugd neemt voor het eerst deel aan de O.S.B.O. en met wisselend succes.

De kascommissie brengt verslag uit bij monde van de hr. Slot. Alles was keurig en netjes in orde bevonden. De kascommissie zal voor 1983 bestaan uit de heren v. Asselt en de Graaff.

Bestuursverkiezing. De heer J.E. Dijkhuis wordt opnieuw verkozen.


Vanaf beginjaren 80 werd medewerking verleend
aan de Klompenweek (foto 1999)
O.S.B.O.-competitie/tournooien/evenementen.
Hoe is de regeling bij het opstellen van "zestallen" bij de OSBO en bij tournooien? Bij de OSBO gaat het naar sterkte en wel in de volgorde zoals dit is gebleken bij eindstand in de onderlinge competitie. Bij tournooien veelal naar sterkte van hen die zich daar voor hebben opgegeven. Er wordt vanuitgegaan, dat in de eerste plaats meedoen, die niet of nauwelijks aan de bak komen bij de OSBO-wedstrijden. Op deze manier wordt toch nog wedstrijdervaring opgedaan. Een moeilijkheid is bovendien nog vaak het spelen van wedstrijden op een andere dag dan de dinsdag, onze clubavond.

Met ingang van het nieuwe seizoen 1983/1984 is de leiding als volgt samengesteld:
Interne senioren-competitie: W. Slot en als 2e man T. v. Geelen
Externe o.s.b.o.-competitie: H.J. Onijs
Micro-tournooi: W. Slot
Korenmolentournooi Eerbeek: J.E. Dijkhuis
Voorster kampioenschap: J. Busch en J.E. Dijkhuis in samenwerking met de Schaakclub Voorst. Dit tournooi is nog in bespreking met deze schaakclub. De gedachten liggen nl. nog niet op één lijn.

Medegedeeld wordt, dat het schoolschaaktournooi dit jaar niet is gehouden, omdat de gezamenlijke scholen in deze gemeente besloten hebben aan sportevenementen geen medewerking meer te verlenen.

De jeugdgroepen worden het komende seizoen geleid door de heren van Asselt (o.s.b.o), Roorda en Busch.

Gevraagd wordt naar een herhaling van onze medewerking aan de Twellose Klompenweek. De vergadering vond dit een zeer geslaagd experiment. Komt er weer zoiets of moeten wij een keer overslaan. In het algemeen werd toch wel de behoefte gevoeld eens per jaar naar "buiten" te treden. In principe werd tegen het laatste "ja" gezegd. De leden gaan hierover brainstormen en zullen ideeën spuien.

Ook de publiciteit kwam ter sprake. Er komt te weinig in de krant, zoals uitslagen, standen enz. Getracht zal worden iemand te vinden, die dit wil verzorgen.

Ook werd de suggestie gedaan om wedstrijden tegen bedrijven, b.v. ook politie te spelen.

Besloten wordt een mededelingenbord aan te schaffen. HH. Busch en B. Dijkhuis zullen zich hiermee belasten.

Eveneens wordt besloten eenmaal per maand (de 1e dinsdag) voor de liefhebbers theorie te geven. De heer Busch zal dit verzorgen. De heer Elfrink adviseerde om voor de openingen de schaakblaadjes te besturen.

De voorzitter laste hierna een agendapunt in: Een voorstel van het bestuur om de heer B.J. Elfrink ere-lid van onze schaakclub te maken. Dit voorstel werd onder luid applaus ondersteund door alle aanwezige leden. De voorzitter zei in een paar woorden de betekenis die de heer Elfrink meer dan 40 jaar gehad heeft voor onze schaakclub. Onder aanbieding van een tastbare herinnering aan dit feit en een bloemetje voor zijn vrouw aanvaardde de heer Elfrink dit erelidmaatschap.

Bij de rondvraag vroeg de heer v. Asselt toestemming voor het inzetten van een tweede jeugdteam in de O.S.B.O.-competitie, het in elkaar zetten van een interne competitie en een gongwedstrijd met een aantal leuke attenties. De vergadering had hiertegen geen enkel bezwaar. We moeten de jeugd binden aan onze club. Zo mogelijk zal hij ook assistentie krijgen van een tweede man. Getracht zal worden deze te vinden.

Hierna sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering en brengt een ieder dank voor zijn inbreng.


P.H. Rusch, voorzitter.

J.E. Dijkhuis, secretaris.
Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.