Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
1 mei 1984.

Aanwezig zijn: hh. Stegeman, v. Klaarbergen, v. Asselt, de Graaff, Elfrink, v. Swam, Kamphuis, Lemmerman, B. Dijkhuis, v. Geelen, Knegjens, Hogeboom, Beersen, Onijs, Slot, Rusch en J.E. Dijkhuis.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, speciaal ons erelid, de heer Elfrink.

2. Ingekomen stukken geen.

3. Notulen van de ledenvergadering van 1 maart 1983 worden gelezen en vastgesteld. B. Dijkhuis: wordt de prikbord nog gewenst? Ja. Hij zal er alsnog voor zorgen.

3. Verslag penningmeester. Is akkoord. Nog geen contributieverhoging dit jaar. Toch wordt het moeilijker. Het volgend jaar zal dit toch vermoedelijk overwogen moeten worden.

4. Verslag wedstrijdleider: O.S.B.O.-competitie 1983/1984 goed afgesloten. Wij zijn aan degradatie ontkomen.

5. Verslag wedstrijdleider jeugd: Dit verslag wordt voorgelezen.

6. Verslag van de kascommissie: De financiën zijn in goede orde bevonden. De commissie merkt wel op, dat eigenlijk het secretariaat en penningmeesterschap gescheiden dient te zijn. Een en ander ware te overwegen. Besloten wordt op de agenda van de volgende ledenvergadering een uitbreiding van het bestuur met één of twee leden te plaatsen. Alle verslagen worden goedgekeurd onder dank aan de samenstellers.

7. De heer Knegjens wordt benoemd in de kascommissie in de plaats voor de heer v. Asselt.

8. De heer H.J. Onijs wordt herkozen als lid van het bestuur.


Willem Slot (2e van links) was lid in de 80'er jaren en speelde in
2010 de simultaan mee tegen IGM John van der Wiel. (foto 2010)
9. Club- en O.S.B.O.-competitie.
De nog lopende interne competitie is als probeersel geen al te groot succes geweest. De wedstrijdleider stelt voor weer één grote competitie te houden. Hij zal een rooster samenstellen, zodat eenieder vroegtijdig weet tegen wie hij moet spelen. Wanneer iemand om bepaalde redenen niet op de clubavond kan komen, kunnen er maatregelen worden genomen.

De heer Slot heeft in een concept-wedstrijdreglement dit alles trachten vast te leggen, mede ter bescherming van de leden. In grote lijnen gaat de vergadering hiermee akkoord.

Op een vraag van B. Dijkhuis antwoord de wedstrijdleider, dat dit reglement alleen betrekking heeft op de interne competitie. De leiders voor de tournooien worden apart aangewezen.

De heer van Geelen vraagt of het resultaat in de O.S.B.O.-competitie ook meetelt. Dit is moeilijk, aangezien niet alle leden in de O.S.B.O. spelen.

Naar aanleiding van een vraag van B. Dijkhuis over afwezigheid b.v. wegens langdurige ziekte wordt een tijd gesproken. De voorstellen van de heren Knegjens en van Geelen resp. met betrekking tot het schrappen van alle wedstrijden, wanneer de leden niet alle wedstrijden (ondanks sterk aandringen) gespeeld hebben en om in de eindrangschikking te komen tenminste 75% van de wedstrijden gespeeld moeten zijn en dientengevolge ook de score voor 75% meetelt lijden schipbreuk. Toch is er een gevoel van onbehagen hierover, waarom voorgesteld wordt dit 90% te doen zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord en de heer Slot zal het reglement aanpassen.

Ook komt er nog een kleine wijziging van artikel 9, lid 4. Degene die in gebreke blijft een wedstrijd te spelen, wordt niet gestraft met één strafpunt per keer, doch de tegenstander krijgt één punt.

De heer Onijs merkt nog op, dat hij, in verband met zijn weggaan van de clubavond tegen 22.00 uur, graag om 19.00 uur wil beginnen te spelen, zodat er toch plm. 3 uur gespeeld kan worden. Dit wordt dankbaar aanvaard.

De secretaris zal nog zorgen, dat elk lid een ledenlijst krijgt met telefoonnummers, zodat er voor de interne competitie overleg gepleegd kan worden over de te spelen wedstrijden. de wedstrijdleider wordt dan niet extra belast. Met inachtneming van de wijzigingen wordt dit reglement unaniem aanvaard, onder dank aan de samensteller, de heer Slot.

De wedstrijdleider memoreert ook nog, dat wij als club ons in de OSBO-competitie altijd vriendelijk hebben opgesteld. Gauw wordt gezegd, dat iets onsportief, flauw of kinderachtig is, terwijl wij het wedstrijdreglement van de OSBO achter ons hebben staan. Wij mogen best ons iets harder opstellen, zoals wij dat in het afgelopen seizoen wel hebben gedaan (b.v. de wedstrijd Twello-Voorst).

Hij vindt, dat wanneer een speler van ons een remise-aanbod wil doen of hij krijgt van de tegenstander een remise-aanbod dit in overleg met de wedstrijdleider moet gebeuren. Hij weet nl. de stand van het ogenblik. De vergadering stemt hiermee in.

De wedstrijdleider blijft "leider" van beide teams. Dit moet in één hand worden gehouden. Dit betekent niet, dat hij altijd - zo dit al mogelijk is - bij beide wedstrijden zou moeten zijn.

De heer Lemmerman wil graag om persoonlijke redenen in het 2e team blijven spelen, ofschoon hij gerechtigd is voor het 1e team uit te komen. Dit is jammer, doch zal gëeerbiedigd worden.

10. In principe wordt besloten weer deel te nemen aan de Klompenweek. De heer van Klaarbergen neemt de eerste contacten op en gaat er verder over brainstormen. Tijdens de klompenweek zal hij uiteraard hulp krijgen van andere leden. T.z.t. brengt hij verslag uit.

11. De secretaris deelt nog mede, dat hij bezoek heeft gehad van J. Busch. Deze deelde mede, dat hij niet ter vergadering kwam. Ook de competitie maakt hij niet af. Om gezondheidsredenen schaakte hij voorlopig niet meer. Ook in zijn nieuwe woonplaats zou hij dit niet gaan doen. De vergadering vond dit jammer. De voorzitter en secretaris kregen de opdracht om hem namens de club te bedanken voor het toch wel vele werk (en dan met name de jeugd) dat hij gedaan heeft.

12. Bij de rondvraag kwam nog even ter sprake de leiding van de tournooien. Dit blijft voor wat betreft het Micro-tournooi B. Dijkhuis en voor het Korenmolentournooi J.E. Dijkhuis.

De heer Onijs had voor 8 mei a.s. een vriendschappelijke wedstrijd gearrangeerd met de Bathmense Schaakclub.

Op een vraag van K. Hogeboom zei de wedstrijdleider, dat de behaalde punten van J. Busch komen te vervallen.

13. Aan het slot van deze vergadering bedankte de voorzitter de leden voor hun inbreng, de wijze waarop gediscussieerd was en wenst eenieder een "wel thuis" toe.


Vastgesteld in de vergadering van 1 mei 1984.

P.H. Rusch, voorzitter.

J.E. Dijkhuis, secretaris.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.