Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
29 januari 1985 in hotel de Kroon.

Aanwezig de leden: B. Dijkhuis, Slot, v. Asselt, Elfrink, de Graaff, van Geelen, Stegeman, Lemmerman, Kuiter, Hagen, Beersen, Nijland, Kamphuis, Knegjens, Onijs, Dijkhuis J.E. en Rusch.
Met kennisgeving afwezig: Klaarbergen.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de heer Elfrink, ons erelid.

2. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

3. De rekening over het jaar 1984 wordt onveranderd vastgesteld.

4. De verslagen van de wedstrijdleider interne en externe kompetitie senioren en van de jeugdleider worden gelezen en vastgesteld. Ook wordt melding gemaakt van het Micro-tournooi, waaraan twee teams deelnemen en van het Korenmolentournooi 1984 alwaar een 3e prijs is behaald.

5. De kascommissie doet bij monde van de heer de Graaff verslag van haar bevindingen over de rekening 1984. De penningmeester wordt voor het gevoerde beheer gedechargeerd. Hij doet tevens een suggestie met betrekking tot de contributie-inning. De commissie wordt dank gebracht voor haar werk.

6. Als commissielid wordt in de plaats van de heer de Graaff benoemd de heer Stegeman, die met de heer Knegjens voor 1985 de commissie gaat vormen.

7. De heer Rusch wordt als voorzitter herkozen.


Er is inderdaad weinig in kas op 1 januari 1985!
8. Met het contributie-voorstel van het bestuur gaat de vergadering unaniem akkoord en luidt vanaf 1 januari 1985 als volgt:
tot en met 15 jaar f. 4,- per maand,
tot en met 19 jaar f. 5,- per maand en
voor 20 jaar en ouder f 7,50 per maand, terwijl tevens wordt besloten, dat, wanneer de jaarcontributie van de K.N.S.B. wordt verhoogd, het meerdere ineens aan de leden in rekening wordt gebracht. De suggestie van de kascommissie om bij bedanken als lid anders dan wegens vertrek naar elders of langdurige ziekte in ieder geval de bondscontributie te laten betalen vervalt, aangezien blijkt, dat de bondscontributie per maand "van lid zijn" wordt verrekend.

9. De begroting 1985 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

10. In principe wordt besloten deel te nemen aan de Klompenweek in september a.s. De heer van Klaarbergen zal worden gevraagd of hij weer als coördinator wil optreden.

11. Bij mededelingen interne/externe competitie deelt de heer Slot mee, dat deze voor 1984/1985 goed verloopt. Hij wijst er nog op, dat bij een O.S.B.O.-thuiswedstrijd de interne competitie voor de overige leden rustig door kan gaan. De externe competitie loopt niet naar wens. Er zijn twee wedstrijden verloren en één gewonnen. Alle zeilen moeten worden bij gezet om niet te degraderen, vooral nu twee clubs naar de 4e klasse moeten degraderen. De heer van Geelen is nu wedstrijdleider interne competitie. De heer van asselt deelt mede, dat er voor de jeugd ook een interne competitie draait. Hij vraagt voor de jeugdkampioen een prijs beschikbaar te stellen. Akkoord. Hij vraagt zich af -de heer Rusch beaamt dat- of door de jeugd voor het komend seizoen weer deelgenomen moet worden aan de O.S.B.O.-competitie. Zij hebben als jeugdleiders daarover hun twijfels. Besloten wordt weer eens mee te doen aan het Micro-tournooi en Korenmolentournooi. Leiders resp. B. en J.E. Dijkhuis.

12. In december 1985 bestaat de club 50 jaar. Er is geen geld om feest te vieren. Ongemerkt laten voorbijgaan? Nee, dat niet. Wedstrijden om kampioenschap Gemeente Voorst? Tournooi met open inschrijving? Schaaksimultaanwedstrijd met een grootmeester? Op al deze vragen komt ter vergadering geen antwoord. Besloten wordt, dat een commissie hierover gaat brainstormen. Deze commissie bestaat uit de leden: B. Dijkhuis, Knegjens, Slot en als toegevoegd bestuurslid J.E. Dijkhuis. Vóór 15 maart a.s. zal verslag worden uitgebracht.

13. Rondvraag. De heer Knegjens uit zijn tevredenheid over het huidige systeem van de interne competitie. De vergadering is het helemaal met hem eens.

14. De voorzitter sluit de vergadering na een ieder bedankt te hebben voor zijn inbreng.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van
22 april 1986.

H.J. Onijs, voorzitter.

J.E. Dijkhuis, secretaris.


Noot: bij afwezigheid op 22 april 1986 van voorzitter Piet Rusch werden de notulen van 29 januari 1985 getekend door plv. voorzitter Henk Onijs.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.