Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub, gehouden op
22 april 1986 in hotel de Kroon te Twello.

Aanwezig zijn: de heren Kuiter, Onijs, van Geelen, van Asselt, B. Dijkhuis, Slot, Hagen, van Swam, Knegjens, Nijland, Elfrink, Stegeman en J.E. Dijkhuis.
Afwezig met kennisgeving: de heren Rusch, Lemmerman en Nijhof.

In verband met ziekte van de voorzitter opent de heer Onijs de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder het ere-lid de heer Elfrink.

De notulen van de vergadering van 29 januari 1985 worden gelezen en onveranderd vastgesteld en getekend.

De penningmeester brengt financieel verslag uit over het boekjaar 1985. De leden hebben van deze rekening een exemplaar ontvangen. N.a.v. deze rekening wordt enige tijd gepraat over de te betalen bondscontributie. Als men geen lid van de K.N.S.B. is kan niet aan de externe competitie-wedstrijden worden deelgenomen. Leden, die dat niet willen behoeven persé geen lid van de bond te zijn. Ze ontvangen echter ook geen "Schakend Nederland".

Bij monde van de heer Knegjens brengt de kascommissie verslag van haar bevindingen. Hij stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Aldus besloten. De penningmeester wordt bedankt voor het werk.

Hierna brengt de secretaris verslag uit over het jaar 1985. Dit verslag wordt aan de notulen toegevoegd. Ook dit verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller goedgekeurd.

De begroting voor 1986 -eveneens aan de leden toegezonden- wordt door de vergadering vastgesteld.


Hans Böhm (rechts) moest tot 1995 wachten voordat hij naar
Twello mocht komen (foto 1995).
De wedstrijdleider, de heer Slot, deelt mede, dat het 1e team in de middenmoot is geëindigd, terwijl het tweede team, door zich als tweede te plaatsen, promoveert naar de 3e klasse van de O.S.B.O. Voorzeker een goed resultaat.

De wedstrijdleider interne competitie, de heer van Geelen, kan nog niets melden over de lopende competitie. De clubkampioen 1984/1985 is de heer Knegjens.

De jeugdwedstrijdleider, de heer van Asselt, zegt dat er momenteel nog 11 spelers zijn, waarvan 7 een opleiding krijgen voor het Koningsdiploma. Jeugdkampioen 1985/1986 is weer Q. Pol.
Verder deelt hij mede, dat zowel de heer Rusch als hij m.i.v. het nieuwe seizoen als jeugdleider stoppen.
Wel wordt gesteld, dat wij als vereniging falen, als we niet doorgaan met de jeugd. Maar aangezien de vereniging geen voldoende mankracht heeft om hiermee door te gaan zal stoppen helaas het geval zijn. De jeugd kan na 8.00 uur gewoon met de senioren meedraaien, doch gezien de leeftijd van sommigen, zullen deze als lid afvloeien. In al die jaren, dat de vereniging jeugdleden heeft opgeleid is het resultaat m.b.t. de leden-toename nihil geweest. De vergadering legt zich misschien wel met tegenzin hierbij neer. Niemand van de leden stelt zich beschikbaar om het werk van de heren van Asselt en Rusch over te nemen.

De heer J.E. Dijkhuis wordt herkozen als bestuurslid.

In de kascommissie wordt gekozen de heer Nijland, die het volgend jaar met de heer Stegeman kas en boeken van de penningmeester zullen controleren.

De heer B. Dijkhuis stelt zich beschikbaar als commissaris van materiaal. De heer van Asselt overhandigt hem nu reeds een aantal notatie-boekjes.

Besloten in het vervolg met één team deel te nemen aan het Micro-tournooi. Leider blijft de heer B. Dijkhuis.

De leiding van het Korenmolentournooi blijft in handen van de heer J.E. Dijkhuis. Nu reeds wordt medegedeeld, dat dit tournooi dit jaar op één zaterdag in oktober wordt gehouden, dit in verband met het 50-jarig bestaan van de Eerbeekse Schaakclub.

De wedstrijdleider externe competitie, de heer Slot, wil graag i.v.m. studie graag één jaar hiervoor worden vrijgesteld. Wie dit gaat doen zal in september a.s. bij het begin van het nieuwe seizoen opnieuw aan de orde komen. Bovendien zal dan worden beslist met hoeveel teams aan de O.S.B.O. zal worden deelgenomen. In verband met aantal leden wordt voorlopig van één team uitgegaan.

Wat de interne competitie betreft is de heer van Geelen van mening, dat de huidige opzet voldoet. Hij wekt op om toch te komen, wanneer O.S.B.O.-wedstrijden door anderen worden gespeeld. Er zullen dan toch wel interne competitie-wedstrijden kunnen worden gespeeld. Hij wil ook voor het seizoen 1986/1987 wedstrijdleider blijven. De heer Kuiter vraagt naar de mogelijkheid om de interne competitie te splitsen in een A. en B. groep. De heer van Geelen zegt, dat dat twee jaar geleden ook is gedaan, hetgeen toch niet zo goed is bevallen. De heer Kuiter krijgt vanuit de vergadering onvoldoende steun, zodat het volgende seizoen weer dezelfde opzet wordt gevolgd. In september a.s. komt de interne competitie nog weer aan de orde.

Op 3 en 10 juni a.s. zal er strijd worden geleverd op de 64 velden tussen het 1e team en het 2e team.

De heer Kuiter vraagt of er nog weer deelgenomen wordt aan de Klompenweek? De secretaris zegt, dat hij benaderd is door de secretaris van Twello-Centrum. In het kader van de klompenweek overweegt Twello-Centrum een schaaksimultaan te organiseren. Gedacht wordt aan schaakgrootmeester de heer Böhm. Zij vraagt of er van de schaakclubzijde hiervoor belangstelling bestaat. Zo ja, of er dan technische bijstand kan worden verleend en of de T.S.C. ook voor een aantal sponsors kan zorgen. De kosten worden door T.C. geraamd op plm. f. 1.500,-. De ledenvergadering staat huiverig voor wat betreft de sponsoring. Besloten wordt dat de heren Onijs en Dijkhuis nog eens met T.C. gaan praten. Bij T.C. is het ook nog geen besloten aangelegenheid. Over en weer zal er nog gepraat moeten worden. Besloten wordt dit jaar niet deel te nemen aan de klompenweek.

De door de club gespeelde externe wedstrijden zullen aan het Deventer Dagblad en Voorster Vrienden worden doorgegeven ter publicatie. Halverwege de interne competitie ook díe standen.

Hierna sluit de heer Onijs de vergadering en dankt de leden voor hun komst en hun inbreng.


Vastgesteld in de ledenvergadering
van de Twellose Schaakclub dd.

P.H. Rusch, voorzitter

J.E. Dijkhuis, secretaris.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 25 januari 2012.