Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
18 maart 1987 in Hotel de Kroon te Twello.

Aanwezig zijn: de heren Elfrink, Kuiter, Soeteman, Schrijvers, Stassen, Nijland, Knegjens, Stegeman, E. Dijkhuis, Lemmerman, Onijs, Rusch, J.E. Dijkhuis, Nijhof.
Afwezig met kennisgeving: de heren van Geelen, Slot en van Asselt.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal de heer Elfrink, ons erelid.

2. Een uitnodiging ontvangen van de heer van Asselt, waar hij alle leden uitnodigd aanwezig te zijn bij zijn afscheid (samen met zijn vrouw) als assurantie-makelaar. Het bestuur zal in ieder geval acte de présence geven.

3. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

4. Het jaarverslag van de secretaris wordt eveneens goedgekeurd. De jaarrekening van het jaar 1986 van de penningmeester wordt vastgesteld nadat

5. De kascommissie bij monde van de heer Stegeman een gunstig verslag heeft uitgebracht.

6. De heer H.J. Onijs wordt als bestuurslid herkozen.


Tot en met 2008 stond de TSC op het Klompenfeest! (foto 2008)
7. De heer Nijland blijft nog een jaar lid van de kascommissie, terwijl in de plaats van de heer Stegeman de heer Lemmerman, na diens aanmelding, twee jaar in deze commissie zitting neemt.

8. Na enig beraad en op grond van de begroting 1987 wordt besloten met ingang van 1 juli 1987 de contributie voor senioren (zijn leden van 20 jaar en ouder) met f.1,- per maand te verhogen waardoor de contributie wordt gebracht op f.8,50 per maand.

9. De begroting 1987 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

10. Op vragen van diverse leden vertelt de voorzitter een en ander over de klompenweek en het doel daarvan. Verschillende suggesties worden gedaan zoals het maken van een reclame-bord (E. Dijkhuis), het maken van affiches (de heer Onijs in samenwerking met de heer E.Dijkhuis), het uitdelen van folders met daarop een op te lossen schaakprobleem en het inleveren daarvan op de clubavond (Marcel Stassen). Gesuggereerd wordt een sponsor te vinden, die de kosten van de klompenweek voor zijn rekening neemt. Het bestuur zal dit proberen. In verband met het aan de weg timmeren en in de openbaarheid komen van de schaakclub zal de heer Stegeman in het Deventer Dagblad kleine verslagjes maken van de externe en interne competitie. De heer Onijs zal dit voor het Voorster Nieuws verzorgen.

11. Bij de rondvraag spreekt de heer J.E. Dijkhuis zijn teleurstelling uit over het feit, dat bij het deelnemen aan het Micro-tournooi in Apeldoorn geen vierde man te vinden was. Het is voor de andere drie niet leuk om direct met een verliespunt te beginnen. Ook het samenstellen van een achttal voor het Korenmolentournooi levert altijd de nodige problemen op. Hij doet een beroep op de leden om dit toch te voorkomen.

De heer Nijhof zegt, dat hij dit seizoen wél aan de externe competitie en tournooien mee kan doen, doch niet aan de interne competitie. In verband met zijn werk lukt dat niet. Voor het komen seizoen weet hij dit nog niet. Dat ligt aan de plaats waar hij gaat werken.

De heer E. Dijkhuis vraagt met hoeveel teams deelgenomen wordt aan de komende O.S.B.O.-competitie. De voorzitter antwoordt, dat dit bij het begin van het seizoen zal worden besproken. Hij gaat voorlopig van één team uit.

De voorzitter snijdt nog het probleem aan wat er gedaan gaat worden na afloop van de lopende interne competitie. Deze is bijna ten einde en hij ziet dan verloop op onze schaakavonden doordat de leden geen vaste tegenstander hebben b.v. dus een soort na-competitie. Jammer dat de heer van Geelen deze vergadering niet bij kan wonen, daar hij zich hierin zou verdiepen. Hij zal alsnog hem vragen zijn gedachten op papier te zetten.

De heer Kuiter vraagt nog of een dubbele ronde in het vervolg geen uitkomst zou kunnen brengen. De heer Elfrink zegt, dat je dat niet redt, omdat zoiets in het verleden vaak is geprobeerd. Ook anderen hebben daarmee geen goede ervaring. De voorzitter zegt, dat de leden hierover binnenkort iets zullen horen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering, nadat hij de leden heeft bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering
van 3 mei 1988.

P.H. Rusch, voorzitter

J.E. Dijkhuis, secretaris


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 25 januari 2012.