Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
3 mei 1988 in hotel Taverne (v.h. de Kroon)

Aanwezig zijn de heren: Stassen, Kuiter, E. Dijkhuis, van Geelen, Schrijvers, P. Lemmerman, Knegjens, Soeteman, v. Swam, Onijs, Rusch en J.E. Dijkhuis.
Afwezig met kennisgeving: de heren Elfrink, Nijland en Slot.

1. Opening.
De voorzitter heet allen hartelijk welkom.

2. Notulen.
De notulen van 18 maart 1987 worden onveranderd vastgesteld.

3. Mededelingen.
Van de Rabo-bank is voor dit jaar weer f.50,- subsidie ontvangen.

4. Jaarverslagen.
Het jaarverslag 1987 van de secretaris wordt vastgesteld en de jaarrekening van de penningmeester over 1987 wordt eveneens goedgekeurd en vastgesteld.

5. Verslag kascie.
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden.


Nieuwe heren, nieuwe wetten, maar we zitten er nog steeds!
6. Bestuursverkiezing.
Aan de beurt van aftreden is de voorzitter, de heer Rusch. Hij is herkiesbaar en wordt als zodanig bij acclamatie herkozen.

7. Lid kascie.
De heer M. Stassen wordt gekozen in de kascommissie en zal met de heer A. Lemmerman de rekening 1988 controleren.

8. Begroting 1988.
De begroting voor het jaar 1988 wordt vastgesteld. Bij dit punt komt aan de orde eventuele aanschaf van één klok. Het streven is te komen aan 12 klokken. Enkele klokken kunnen worden gerepareerd. E. Dijkhuis zal hiervoor zorgen, terwijl van Geelen een adresje weet. Ook is het misschien mogelijk klokken over te nemen van de schaakclub "de Blikboys" van T. en D. in Deventer. De heer Onijs zal contact hierover opnemen. Besloten wordt per jaar één klok te kopen (merk Garde).

9. Club-accomodatie.
In verband met eigenaarswisseling van hotel de Kroon is een bespreking geweest met de heer Taverne. De zaalhuur is f.15,- per avond, wanneer de schaakclub aanwezig is. Bij het volkomen vrijhouden voor de schaakclub zal de huur gaan naar f.30,- à f.40,- per avond. Voor de externe competities zal de zaal sowieso beschikbaar moeten zijn. Dit is ook geen punt. Bij eventuele andere evenementen zullen wij moeten verhuizen naar een ander gedeelte van het hotel. Het Stationskoffiehuis is niet beschikbaar. Het dagelijksbestuur zal alert zijn. Wij zullen misschien een andere zaal achter de hand moeten houden, maar dan wel met een café-gedeelte. De heer Taverne wil ook het verenigingsleven binnenhalen. Wanneer de club te vaak moet verkassen zullen we om moeten zien naar iets anders.

10. Competitie-gebeuren e.d.
Interne competitie. Geconstateerd wordt dat deze niet vlot verloopt. Misschien moeten er meer inhaaldata worden vastgesteld. Ook de leden zelf hebben een bepaalde verantwoordelijkheid voor een vlot verloop. Gevraagd wordt naar het instellen van een tweetal afdelingen, b.v. A en B. het wordt bezwaarlijk geacht dat men dan praktisch geen contact met de anderen hebt. Deze suggestie wordt niet overgenomen.
Externe competitie. Een opmerking werd gemaakt over het niet op zijn sterkst opstellen van de teams. Besloten wordt dat met de spelers van beide teams goede afspraken worden gemaakt.
Tournooien. Het team, dat deelneemt aan het Micro-tournooi promoveert naar groep C. Een 2e team zou eventueel ook nog kunnen deelnemen. De heren Soeteman, Stassen en Schrijvers geven zich daarvoor op. Wanneer dit doorgaat zullen er twee teamleiders moeten komen.

11. Klompenweek.
Besloten wordt weer deel te nemen aan de Twellose Klompenweek. Getracht zal worden een goede plaats te krijgen b.v. in de buurt van de fa. Huiskes.

12. Public Relations.
De heer Stegeman krijgt een pluim voor zijn werk m.b.t. de publicaties in het Dev. Dagblad en (via de heer Onijs) in het Voorster Nieuws.

13. Rondvraag.
Gevraagd wordt nog naast het schaken één of meer avonden te reserveren voor het bestuderen van openingen, analyseren van eigen partijen. De heer P. Lemmerman is hiervoor beschikbaar.

Gevraagd wordt nog hoe vaak een speler van het 2e team mee mag doen in het 1e team in externe comp.wedstrijden op straffe van niet meer terug te kunnen. Antwoord: na 3 wedstrijden.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit hierna deze geanimeerde vergadering en wenst allen nog enig schaakgenoegen.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering
van 18 april 1989.

P.H. Rusch, voorzitter

J.E. Dijkhuis, secretaris.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 8 februari 2012.