Notulen van de ledenvergadering van de Twellose Schaakclub op
18 april 1989 in hotel Taverne

Aanwezig zijn: J.P. v.d. Aart, M. Stassen, W. Beekhuis, J. Soeteman, G.J. Kuiter, P. Lemmerman (kwam later), A.F.A. Schrijvers, H.M. Nijland, A.H. v. Geelen, E. Dijkhuis, H.J. Onijs, P.H. Rusch, A.F.A. Lemmerman, W. Stegeman, J.A. Knegjens, R. v. Swam (kwam later), W. Slot en J.E. Dijkhuis.
Met kennisgeving afwezig: H. Teijken en P.A. Hovenga.
Afwezig: J. Boesveld en B.J. Elfrink.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Notulen.
De notulen van de ledenvergadering van 3 mei worden onveranderd vastgesteld en getekend.

3. Mededelingen.
Rabo-bank Twello. Toezegging subsidie f.50,- voor 1989.
Max Euwe Centrum om een donatie van f.35,- per jaar. Wordt door de ledenvergadering afgewezen.
Wedstrijdleider OSBO. Felicitatie i.v.m. kampioenschap van het eerste team.
O.S.B.O. De heer Wakkee is thans belast met het diploma schoolschaken.

4. Jaarverslag '88.
Het jaarverslag van de secretaris over 1988 wordt goedgekeurd.


Wim Stegeman onderhield de contacten
met de pers! (foto 1999)
5. Verslag kascie.
De commissie, bestaande uit M. Stassen en A.F.A. Lemmerman, brengt een gunstig verslag uit over het gevoerde beheer van de penningmeester over het boekjaar 1988.

6. Jaarrekening 1988.
De jaarrekening 1988 wordt daarna onveranderd vastgesteld.

7. Begroting 1989.
De begroting 1989 wordt vastgesteld met dien verstande, dat de post voor het snelschaaktournooi ad f.50,- wordt gebruikt voor de aanschaf van een klok. Zie ook het besluit, genomen bij het punt rondvraag/aanschaf klok.

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar was secr.-penningm. J.E. Dijkhuis. De leden gaan akkoord met herverkiezing.

9. Verkiezing lid kascie.
Als lid wordt benoemd J.P. v.d. Aart en als reserve lid W. Slot. Het huidige lid M. Stassen blijft nog 1 jaar aan.

10. Kompetitie/tournooien.
Wedstrijdleider interne competitie van Geelen deelt mee dat de interne competitie redelijk goed verloopt. Bij sommigen is er enige achterstand, doch dat wordt wel ingelopen. Zeer tevreden is hij over de regeling afzeggingen. Dat loopt voortreffelijk.

Wedstrijdleider externe competitie Ton Lemmerman vermeldt het kampioenschap van Twello 1. 5e bordspeler Wim Stegeman haalde 6½ punt uit zeven wedstrijden. Twello 2 belandde op de laatste plaats, maar had sterke teams in haar afdeling. Bij het eerste team werden zes van de zeven wedstrijden op volle sterkte gespeeld.
Ten aanzien van de komende competitie voor de OSBO werd met algemene stemmen besloten toch weer met 2 teams uit te komen. Het d.b. had in eerste instantie daar twijfels over omdat het eerste team met 8 spelers moet aantreden en een aantal leden wil niet voor de OSBO uitkomen of alleen maar thuiswedstrijden spelen. Wél werd er op gewezen, dat het tweede team misschien niet altijd met 6 spelers zou kunnen uitkomen. Dit echter werd verkozen boven het niet-spelen voor de O.S.B.O. Het moet leuk voor de spelers zijn en dat bereik je door zoveel mogelijk ook in OSBO-verband te spelen.

Ton Lemmerman blijft algemeen wedstrijdleider en in de september-vergadering zullen twee teamleiders worden aangewezen. Deze zullen ook het "rijden" naar uitwedstrijden regelen. Dit zal bij toerbeurt moeten gebeuren.

De interne competitie 1989/1990 zal gelijk zijn aan die van het afgelopen seizoen. Het Micro-tournooi is niet doorgegaan.

11. Club-accomodatie.
Enkele leden hadden grote bezwaren tegen het spelen van wedstrijden in het café-gedeelte. Te rumoerig, te donker. Anderen vonden het wel gezellig. Het d.b. had een gesprek gehad met de heer Taverne o.a. over het plotseling niet beschikbaar zijn van de grote zaal. Taverne zou daar voor die tijd een telefoontje over plegen, terwijl ook de bovenzaal (d.i. de zaal achter de schuifdeuren) beter bruikbaar wordt, doordat de grote tafel (nu gesplitst in tweeën) dan naar de grote zaal verhuisd. De grote zaal voor de OSBO-competities blijft zoals het in het afgelopen seizoen geweest is. Bovendien betalen we maar f.15,- zaalhuur per week. Dat moet ook in ogenschouw worden genomen.

12. Klompenweek.
Wordt weer aan deelgenomen.

13. Public Relations.
Dit blijft verzorgd door Wim Stegeman. Een nieuwe regeling is getroffen met Dev. Dagblad. Ook blijft het gepubliceerd in het Voorster Nieuws. Het eerste team wordt ook opgenomen in de "Galerij der kampioenen" van het Dev. Dagblad.

14. Rondvraag.
Ton Lemmerman vraagt naar het jeugdschaken, terwijl Wim Slot vragen stelt over het schoolschaaktournooi. De secretaris deelt hierover het een en ander mee. Hierna wordt besloten weer aan jeugdschaak te gaan doen. Hiervoor zijn beschikbaar de door Ton Lemmerman genoemde Jaap Busch en verder onze leden Rusch, Soeteman en Dijkhuis (JE). Getracht zal worden dit in een schoollokaal te doen op een door de weekse middag. Het d.b. zal dit nader uitwerken.

Ook vraagt Ton Lemmerman naar de aanschaf van schaakklokken. Er zullen nieuwe bij moeten komen, de oudjes laten het afweten. Besloten wordt uit de begroting 1989 twee schaakklokken, terwijl de leden spontaan besluiten een eenmalige bijdrage van f.5,- te doen voor nog één klok.

Op voorstel van Hans Knegjens wordt besloten de winnaar van het nog te houden snelschaaktournooi op een klok aan te brengen. De vergadering ziet nl. af van prijzen bij dit tournooi.

De voorzitter brengt nog ter sprake om - in navolging van de gezellige avond bij het 50-jarig bestaan - nog eens zo'n avond met de dames te organiseren. Volgens de penningmeester bedroeg toen de geldelijke bijdrage f.30,- per lid. Dit punt zal in de sept-vergadering weer aan de orde komen.

15. Sluiting.
De voorzitter bedankt ieder voor zijn inbreng en sluit deze jaarlijkse ledenvergadering.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering
van 13 mrt. 1990.

P.H. Rusch, voorzitter

H.J. Onijs, secretaris.Noot: "oud geld" wordt langzaamaan ingewisseld voor "nieuw geld". Met andere woorden: "De heer Achternaam" verandert in "Voornaam Achternaam".

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 8 februari 2012.