25 oktober 1989
VERSLAG
SPECIALE VERGADERING I.V.M. BESTUURSWISSELING

1. Opening door de voorzitter de heer Rusch.

2. Interne mededelingen.

3. Gekozen tot penningmeester, Wim v.d. Aart
en gekozen tot secretaris, Henk Onijs.

4. Het dagelijks bestuur wordt behalve voorzitter, secretaris en penningmeester uitgebreid met de leider van de interne competitie Ton van Geelen en met de leider van de externe competitie Tonny Lemmerman.

5. Aangenomen wordt dat de contributie alleen via de Postbank (giro) kan worden betaald. (dus geen potje meer, waar de contributie op de speelavond contant kan worden betaald)

6. Overdracht en controle van penningen van Stassen aan v.d. Aart wordt door het bestuur geregeld.

7. Rondvraag:
Voorstel van Wim Stegeman om op een of andere manier Jan Dijkhuis te eren, b.v. spelen om een Jan Dijkhuis-bokaal.

8. Sluiting vergadering door Piet Rusch (voorz.)

Afwezig: Boesveld, Elfrink, Knegjens, Kuiter, P. Lemmerman, v. Swam, Slot, Teyken.


Secretaris: Henk Onijs.
Jan Dijkhuis overleed na een kort ziekbed in 1989.

Noot: deze speciale vergadering werd ingelast vanwege het overlijden van secretaris/penningmeester Jan Dijkhuis.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 8 februari 2012.