Notulen ledenvergadering Twellose Schaakclub,
d.d. 30 maart 1993 in Hotel Taverne

Aanwezig: v.d. Aart, Bron, Elemans, v. Geelen, Groeneberg, Knegjens, d.Korte, Kuiter, Kuijk, Lemmerman, Onijs, Rusch, Soeteman, Stassen, Stegeman, Verburg, d.Waard.
Afwezig: Busch, Dijkhuis, Elferink, Lemmerman, Slot, v.Swam, Sylla.

1. Opening.
De voorzitter P. Rusch opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij geeft een globaal overzicht van het afgelopen jaar en stelt vast dat 1992 een goed verenigingsjaar is geweest. Er is veel publiciteit gemaakt voor de club. Tevens is veel wer verricht t.b.v. het organiseren van 2 tournooien.

2. Notulen.
De notulen van de ledenvergadering van 31 maart 1992 worden onveranderd vastgesteld en getekend.

3. Ingekomen stukken.
Geen.

4. Jaarverslag '88.
Het jaarverslag van de secretaris over 1992 wordt goedgekeurd.


Jan Soeteman bevond kas in orde (foto 2002)
5. Verslag kascommissie.
Jan Soeteman heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Opmerking: Gaarne de contributie automatisch overmaken of over meerdere maanden tegelijk voldoen. Dit i.v.m. de kosten welke de bank in rekening brengt per overboeking.

6. Jaarrekening 1992.
De jaarrekening die over 1992 een positief saldo te zien geeft, wordt onveranderd vastgesteld. Dit positieve saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra contributie van de jeugdleden, de opbrengst van de advertenties in ons clubblad Schaak plus sponsorgelden van de gemeente en de Rabo-bank.

7. Begroting 1993.
De begroting wordt vastgesteld en is sluitend met een bedrag van f. 4644,-.

8. Bestuursverkiezing.
Wim van der Aart zal zijn functie van penningmeester kunnen voortzetten. Hij kan nog een gaatje vinden in zijn al drukke werkzaamheden en studie. Piet Rusch is wederom herkozen als voorzitter voor de periode van 3 jaar.

9. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie zal bestaan uit de heren v.Swam en Soeteman. Reserve is H. Knegjens.

10. In- en Externe competitie.
Er wordt opgemerkt dat bij verhindering altijd de wedstrijdleider A.v.Geelen en de tegenstander gewaarschuwd moeten worden. Er is aan het eind van de competitie geen ruimte meer een zg. worstcompetitie op te zetten. De laatste wedstrijd zal een gongwedstrijd worden gespeeld.

In de externe competitie eindigen we in de middenmoot van de 4e klasse. In september zal worden bepaald of we met 2 teams zullen gaan deelnemen. In OSBO-verband is besloten de externe wedstrijden op één avond uit te spelen.

11. Tournooien.
Er is deelgenomen met een 6-tal aan het Rapidtournooi in Eerbeek. Ook is deelgenomen aan het 4-tallen toernooi van de Voorster Schaak Club.

12. Klompenweek.
We staan wederom in september op de zg. Klompenweek.

13. Clubblad 'Schaak'.
De redacteuren, Wim en Paul, zouden gaarne partijen van clubleden in Schaak publiceren.. een ', maar het kan ook een mooie remise zijn.

14. Rondvraag.
Knegjens doet een voorstel om tegen de Voorster Schaak Club een twee-kamp met zoveel mogelijk leden te spelen.

Marcel Stassen is vanwege studie 2 jaar niet aanwezig. Hij blijft wel beschikbaar voor het leveren en bedienen van de P.C. bij tournooien.

Wim vraagt om eventuele jubilea van clubleden in te voeren.

vindt roken tijdens de speelavonden hinderlijk. Afgesproken wordt tot 22.00 uur niet in de speelzaal te roken.

Piet Rusch meldt dat het een succes is geweest.

Losse opmerkingen:
Bij nieuwe leden deze beter introduceren.
Wie wil de versterken.
Discussie over lidmaatschap i.v.m. hoge bijdrage.
nieuw leven inblazen;+ aanvulling Jan Bron. In 1995 bestaat onze club 60 jaar en hiervoor zullen nu alvast gelden moeten worden gereserveerd.

15. Sluiting.
Voorzitter Piet Rusch bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit deze geanimeerde jaarlijkse ledenvergadering.


H.J. Onijs, secretaris.Noot: Het ligt niet aan u, in de rondvraag is niet alles even duidelijk genotuleerd.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 september 2012.