Statuten
VAN DE TWELLOSCHE SCHAAKCLUB

ARTIKEL 1
De vereeniging draagt de naam van "Twellosche Schaakclub". Zij is gevestigd te Twello.

ARTIKEL 2
De Vereeniging is opgericht 12 december 1935.

ARTIKEL 3
De vereeniging stelt zich ten doel de beoefening van het schaakspel.

ARTIKEL 4
Zij tracht dit te bereiken door:
a. Spelen in eigen verband.
b. Het houden van wedstrijden.

ARTIKEL 5
Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari t.m. 31 December.

ARTIKEL 6
De vereeniging kent werkende leden, eereleden en donateurs.

ARTIKEL 7
Hij die lid wenscht te wordenvan de vereeniging geeft hiervan schriftelijk of mondeling kennis aan het bestuur, met vermelding van naam, voornamen en adres. Hij onderwerpt zich aan een bij Huishoudelijk Reglement te regelen ballotage.

ARTIKEL 8
Elk lidmaatschap is bindend voor 1 maand.

ARTIKEL 9
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door schriftelijke of mondelinge opzegging.
b. Door royeering.
c. Door overlijden.

ARTIKEL 10
De leden kiezen uit hun midden op de jaarvergadering, welke moet worden gehouden in Januari een bestuur bestaande uit drie leden. Hiervan bekleeden er drie de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

ARTIKEL 11
Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging.

ARTIKEL 12
Een huishoudelijk reglement regelt de werkzaamheden van ieder bestuurslid en kan verder alles regelen, waarbij in de statuten niet is voorzien. Het mag echter geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

ARTIKEL 13
De geldmiddelen bestaan uit contributies der leden, donaties en andere toevallige baten.

ARTIKEL 14
Tot wijziging in deze statuten kan worden besloten in een vergadering der leden met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

ARTIKEL 15
Een jaarvergadering kan tot ontbinding der vereeniging besluiten zoo tenminste 3/4 der leden zich hiervoor verklaart. Deze vergadering regelt tevens de vereffening van baten en schulden.

ARTIKEL 16
De statuten treden in werking 9 Maart 1937.


Aldus vastgesteld door de algemeene vergadering
van 9 Maart 1937.

Het bestuur:Noot: deze statuten zijn inmiddels vervangen door statuten uit 1991. Deze zijn opgenomen onder menukeuze Info.


Huishoudelijk reglement en statuten werden in 1937 in de vorm van een boekje uitgegeven.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 27 december 2011.