Gelieve de agenda uit te printen en mee te nemen naar de vergadering evenals de notulen van 29 augustus 2017.

Twellose Schaakclub
Agenda jaarvergadering d.d. dinsdag 23 januari 2018.

1. Opening.
2. Ingekomen stukken / mededelingen.
3. Notulen 29 augustus 2017 (klik hier).
4. Verslag kascommissie.
            Leden kascommisie: Kees Kuijk (vervanger Dick van de Griendt) en Tjeerd de Jong.
5. Financieel jaarverslag penningmeester.
6. Begroting 2018.
7. Benoeming kascommissie.
            Aftredend: Dick van de Griendt.
8. Bestuursverkiezing.
            Aftredend: Rien van Hattum, herkiesbaar: nee.
Carlo Buijvoets stelt zich kandidaat voor één jaar ad interim voorzitter.
Andere kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot aanvang vergadering.
9. Jeugdlessen.
            Wie verzorgt/verzorgen jeugdlessen tijdens vakantie Rien van Hattum?
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

stap terug
terug