stap terug
terug

Concept-kompetitie-reglement
Twellose Schaakclub
- -

  Artikel 1.
   Dit reglement geldt voor de Twellose Schaakclub in elk seizoen, lopend van september tot en met augustus daaropvolgend, voor tussen de leden van de club te organiseren wedstrijden.
  Artikel 2.
   De algehele leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de wedstrijdleider. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake voordoen.
  Artikel 3.
   De in artikel 1 bedoelde wedstrijden, in het vervolg van het reglement te noemen "interne kompetitie", dienen om de volgende doel te bereiken:
   • het aanwijzen van een clubkampioen;
   • te komen tot een samenstelling en indeling van de teams voor de O.S.B.O.-kompetitie in het seizoen volgend op de interne kompetitie.
  Artikel 4.
  • Voor de aanvang van de interne kompetitie maakt de wedstrijdleider een rooster. Dit rooster geeft aan welke wedstrijden voor de interne kompetitie moeten worden gespeeld, alsmede de data wanneer deze wedstrijden een aanvang moeten hebben genomen.
  • Het in het eerste lid van dit artikel genoemde rooster is bindend voor het gehele seizoen.
  • De wedstrijdleider heeft het recht het rooster te herzien, indien dit door een wijziging van het ledental van de vereniging gewenst is. Een roosterwijziging leidt er niet toe, dat uitslagen van reeds gespeelde wedstrijden voor het verdere verloop van de interne kompetitie komen te vervallen. Alle deelnemers van de interne kompetitie dienen van een zodanige roosterwijziging in kennis te worden gesteld door de wedstrijdleider.
  Artikel 5.
   De onderlinge kompetitie begint in september en eindigt uiterlijk 30 juni daaropvolgend.
  Artikel 6.
   Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één punt toegekend; voor een remisepartij krijgt ieder der spelers een half punt.
  Artikel 7.
  • De eindrangschikking wordt bepaald middels het behaalde aantal punten.
  • Hebben twee op meer personen hetzelfde aantal punten behaald, dan wordt(en) tussen deze personen (een) beslissingwedstrijd(en) gespeeld.
  • Slechts die wedstrijden worden gespeeld welke noodzakelijk blijken te zijn om de in artikel 3 genoemde doelen te bereiken.
  Artikel 8.
  • Als clubkampioen wordt aangewezen degene die bij de eindrangschikking ingevolge artikel 7 de eerste plaats heeft verworven.
  • De eindrangschikking ingevolge artikel 7 is bepalend voor de samenstelling en indeling van de teams voor de O.S.B.O.-kompetitie voor het seizoen volgend op de interne kompetitie.
  Artikel 9.
  • De wedstrijden worden gespeeld op de in het rooster ex artikel 4 genoemde data.
  • Bij verhindering, om andere reden dan wegens overmacht, kan in onderling overleg tussen de spelers, de wedstrijd worden verplaatst naar een eerder tijdstip. Het initiatief tot verplaatsing van de wedstrijd ligt bij degene, die verhinderd is. De wedstrijdleider wordt door laatst bedoelde speler van een verplaatsing in kennis gesteld.
  • Bij verhindering in geval van overmacht (ziekte etc.), ter beoordeling van de wedstrijdleider, wordt de wedstrijdleider gewaarschuwd. Deze stelt een termijn vast, waarbinnen de wedstrijd gespeeld dient te zijn.
  • Indien niet wordt voldaan aan hetgeen in artikel 9, lid 2 en 3, kan degene die in gebreke is gebleken gestraft worden met 1 strafpunt per keer. De wedstrijdleider stelt een nieuwe datum vast waarop de wedstrijd alsnog gespeeld dient te worden.
  Artikel 10.
  • De wedstrijden worden gespeeld in het clublokaal van de Twellose Schaakclub.
  • In onderling overleg tussen de spelers is het mogelijk een andere plaats af te spreken, doch slechts in geval dat blijkt, dat de voortgang van de interne kompetitie wordt bedreigd. Een en ander wordt ter beoordeling aan de wedstrijdleider voorgelegd. Het initiatief om elders te spelen berust bij degene, die bemerkt dat zijn wedstrijden voor de interne kompetitie in gevar komen.
  • De aanvang van de wedstrijden is om 20.00 uur. In onderling overleg tussen de spelers mag van dit tijdstip worden afgeweken.
  Artikel 11.
   De volgende artikelen van het kompetitiereglement van de Oostelijke Schaakbond zijn van toepassing:
   • artikel 29 (officiële schaakspelregels)
   • artikel 31, lid 1 (verplicht spelen met klok)
  Artikel 12.
  • De speeltijd bedraagt tenminste 3 uur.
  • Partijen welke bij het einde van de speeltijd niet tot een resultaat zijn gekomen, mogen worden afgebroken en worden in principe uitgespeeld.
  • Het uitspelen moet geschieden op de eerstvolgende roostervrije clubavond voor beide spelers. Het is mogelijk, dat beide spelers een andere datum cq. plaats overeenkomen. In zo'n geval dient deze datum tenminste te liggen binnen 3 weken.
  Artikel 13.
   Van elke afgebroken partij, wordt de afgebroken stelling, alsmede opgave van de zet op een daarvoor bestemde envelop aangetekend en in het clublokaal achtergelaten.
  Artikel 14.
   De spelers zijn verplicht ervoor te zorgen dat direkt na afloop van de wedstrijd, de wedstrijdleider wordt geïnformeerd over de uitslag van de partij, dan wel dat er is afgebroken. Uitslag invullen op een daarvoor bestemd formulier.

  Vastgesteld in de ledenvergadering van
  de Twellose Schaakclub d.d. 1 mei 1984.

                        , voorzitter.

                        , secretaris.stap terug
terug

  Gewijzigde tekst kompetitie-reglement Twellose Schaakclub zoals vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 1 mei 1984.
  Nieuw:
  Artikel 7, lid: 4
   Indien een speler meer dan twee wedstrijden, of zo dit meer is 10% van de te spelen wedstrijden, niet heeft gespeeld wordt hij ten aanzien van alle deelnemers van de interne kompetitie op een gelijke wijze in de eindrangschikking betrokken.

   Ten aanzien van zijn eigen eindrangschikking blijven de reeds behaalde punten bestaan en worden de niet gespeelde wedstrijden als verloren aangemerkt.


stap terug
terug

  Artikel 9, lid: 4 wordt als volgt gewijzigd:
   Indien niet wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in artikel 9, lid 1 en 2, wordt de te verdelen wedstrijdpunt toegekend aan de tegenstander.
- - - - -

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 11 januari 2012.