Notulen van de ledenvergadering
van de Twellose Schaakclub op
dinsdag 25 juni 1974
in hotel de Kroon.

Aanwezig waren de leden Rusch, Muller, Dijkhuis, Busch, Onijs, Egberts en Bokdam.
De Haas was met kennisgeving afwezig evenals Noortman die in het ziekenhuis moest worden opgenomen.
De overige seniorleden waren zonder kennisgeving afwezig (de juniorleden zijn niet in vergadering vertegenwoordigd).

De voorzitter heet allen hartelijk welkom en wijst op het gunstige seizoen dat achter ons ligt.

Het seniorenachttal werd kampioen in de 3e klasse B van de OSBOcompetitie 1973/1974 en promoveert daardoor naar de 2e klasse van de OSBO (tot ongenoegen van Ons Genoegen uit Apeldoorn waarschijnlijk). Er waren nogal wat moeilijkheden rond de laatste competitiewedstrijd tussen Pallas 4 en Ons Genoegen 2 uit Apeldoorn. (Verwezen wordt naar de knipsels uit het mededelingenblad van de OSBO).

Het jeugdvijftal deed het ook zeer goed en behaalde een tweede plaats in de 3e klasse D van de OSBO jeugdvijftallencompetitie 1973/1974; omdat in de hogere klasse Dronten zich had teruggetrokken werd Twello aangewezen om te promoveren naar de 3e klasse C.

Verder werd door 4 mensen voor het eerst deelgenomen aan het bekende Micro-tournooi in Apeldoorn. Dit team werd meteen al kampioen in de 4e poule van het tournooi en behaalde een fraaie beker.


Piet Rusch zette zich in 1974 al enkele jaren
in voor de jeugd, vele zouden er nog volgen.
Foto dateert uit 1998!
Besproken werd het probleem van de promoties van het achttal van de senioren en het jeugdvijftal voor wat betreft het aantal leden. Momenteel zijn er 12 seniorleden, waaruit voor de competitie in de 2e klasse 10 leden moeten worden opgesteld (in de 2e klasse wordt met tientallen gespeeld). Om met enige kans van succes in de 2e klasse deel te nemen, moet je dus wel met 10 man bij iedere wedstrijd verschijnen, om niet direct tegen een achterstand aan te kijken. 12 leden is dus te weinig en het is de vraag of het er niet minder zullen worden. (Later wordt bekend dat ook Muller gaat vertrekken naar België - dus nog elf leden.) Bovendien wordt het aantal leden voor de eigen clubcompetitie ook wel weinig - clubavonden worden nochthans redelijk bezocht. Zo links en rechts is door de leden al gezocht naar nieuwe leden (voor het volgende seizoen kunnen we misschien rekenen op dhr Reijnders, oud leden v.d. Velden, Bosscher, Ruiter en wellicht mevr van Maurik die moest afzeggen wegens vertrek naar Austratië voor een jaar en vorig jaar is vertrokken) en misschien komt de heer Schurink onze gelederen versterken - lid van de Blikboys uit Deventer. Bovendien komt het volgende seizoen C. Niessink van het jeugdvijftal over naar de senioren.

De jeugd wordt echter ook sterk uitgedund door het vertrek van enige leden, die van de lagere school afgaan en wegens studie niet meer kunnen komen. We hopen voor het volgende seizoen het beste ondanks het ledental.

De heer Onijs heeft nog een wilde gedachte om eventueel een soort fusie aan te gaan met Blikboys uit Deventer, die ook met moeilijkheden kampen. Een fusie wordt verworpen - reden: moeilijkheden betreffende subsidiëring door gemeente Voorst en Thomassen en Drijver waartoe de Blikboys behoren. Verder is het contact met de club weg door het niet regelmatig op de clubavonden kunnen verschijnen van de Blikboysleden. Verder worden geen consessies gedaan voor wat betreft de speelruimte die in Twello behoort te blijven. De Blikboys leden zouden lid moeten worden van de Twellose Schaakclub en alleen voor Twello meedoen aan de clubcompetitie van de OSBO en contributie bij de Twellose S.C. betalen. De heer Onijs dacht alleen aan een aanvulling met spelers van Blikboys voor de OSBO competitie. Dit levert te veel moeilijkheden op (ook voor wat betreft bordindeling en speelsterkte). Besloten wordt hier verder niet op in te gaan.

Het volgende punt is het 40 jarig bestaan van de Twellose S.C. in 1975 (oprichtingsdatum 12-12-1935). Besproken wordt of er een kampioenschap te organiseren is voor de gemeente Voorst, in de maand november 1975 bijvoorbeeld. In principe wordt besloten een persoonlijk kampioenschap voor de inwoners van de gemeente Voorst te organiseren voor leden en/of niet-leden van de schaakclub Twello en Voorst (indeling 1e, 2e, 3e en jeugdklasse). De secretaris zal informeren bij de betreffende instanties (OSBO etc.) wat er geregeld moet worden voor de organisatie van een dergelijk toernooi. In de jaarvergadering van 21 januari 1975 zal hierop worden teruggekomen.

Om het aantal leden wat op te vijzelen zal worden nagegaan of er dit jaar nog een simultaanwedstrijd kan worden georganiseerd voor leden en niet-leden, inwoners van Twello (de leden van onze club kunnen meedoen ongeacht hun woonplaats). Gedacht wordt aan een speeldatum in oktober. Lid Egberts zal informeren naar een geschikte kandidaat voor het geven van de simultaanseance (waarschijnlijk wordt het de heer Scholten, persoonlijk kampioen van Deventer). De secretaris zal nog bij de OSBO informeren naar de voorwaarden en regelingen voor een simultaanwedstrijd.

Voor de jeugdleiding worden voor het komend seizoen aangewezen de heren Busch en Rusch. Busch zal de jeugdavonden verzorgen met evt. hulp en Rusch blijft contactadres voor hogere instanties en andere verenigingen i.v.m. o.a. wedstrijden van het jeugdvijftal. Busch zal een rooster samenstellen voor de jeugdbegeleiding. Wanneer men op de geplande datum niet kan, moet men zelf voor een vervanger zorgen. Verder wordt besloten meer aandacht te schenken aan de instructie van de jeugd. De secretaris/penningmeester wordt gevraagd bij schaakhuis de Haan te informeren naar de prijzen van magnetische borden en stukken voor demonstraties.


Krantenknipsel 1975.
Daarna kwam aan de orde de vraag van de autokostenvergoeding voor wedstrijden buiten Twello. Gewoonte was de laatste tijd om voor langere afstanden f 0,27 de km beschikbaar te stellen per auto vice versa. Op kortere afstanden werd niet gedeclareerd en op toerbeurt door autobezitters gereden. Besloten werd dat men in 't vervolg voor ieder geval de benzinekosten kan declareren, wat dragelijker zal zijn voor de clubkas.

De secretaris/penningmeester vraagt om de instelling van een kascommissie. Aangesteld worden de heren Egberts en Busch, die op de volgende jaarvergadering (21-1-1975 voorlopig) verslag zullen doen van de kasopname. De sekr./penningmeester zal dan tevens een begroting 1975 overleggen.

Besloten wordt verder om de leden een afschrift van de besluiten te doen toekomen van deze vergadering.

De sekr./penningmeester stelt aan de orde (in de rondvraag) het aftreden en evt. herkiezen van de bestuursleden voorzitter Dijkhuis en jeugdleider Rusch (bij acclamatie worden beide heren herkozen). De benoeming wordt aangenomen. (Van de bestuursleden treden de voorzitter en andere leden in de even jaren af en de sekretaris/penningmeester in de oneven jaren - 1975 aftredend: Bokdam).

De heer Rusch stelt de speelruimte voor de jeugd aan de orde (de kleine zaal waar we spelen is te klein voor de jeugd, die dan te dicht bij elkaar zit en zich dan moeilijk kan concentreren op het schaakspel). Dit zal nader bekeken worden, bijv. huur v/d grote zaal en of dit financiëel mogelijk is, is nog de vraag.

Verder wijst de heer Rusch nogmaals op de noodzaak van de benadering van nieuwe leden.

De heer Onijs geeft een verslag over de eigen competitie 1973-1974, hieruit blijkt dat de heer Elfrink als kampioen 1973/1974 moet worden aangewezen. Besloten wordt hem de nog in 't bezit van de club zijnde beker beschikbaar te stellen, die als wisselbeker aan hem zal worden uitgereikt. De heer Onijs zal zorgdragen voor de gravering van de beker.


Noot: in het seizoen 1958/1959 wordt in de notulen melding gemaakt van de aanschaf van een wisselbeker. Als de kasboeken al die jaren goed zijn bijgehouden en alles wijst daar op, wordt deze beker voor het eerst gegraveerd in 1974. We mogen dus aannemen dat B. Elfrink in 1974 de eerste officiële clubkampioen werd.

De heer Egberts vraagt naar wat er gedaan wordt op de scholen in de gemeente Voorst t.a.v. het schaken. Hij acht een contact van de club met de scholen belangrijk voor eventuele aanwas van de jeugdschakers voor de club. De voorzitter en de sekretaris zullen de scholen enqueteren, de secretaris zal verder bij de OSBO informeren naar mogelijkheden.

Verder wijst de heer Egberts op de eventuele noodzaak van instructie van seniorleden. De vergadering wijst hem aan als "instructeur", eventueel bijgestaan door andere leden. In 't komend seizoen zal gestart worden met instructies op de speelavond van de club van 20.00 - 20.30 uur.

De heer Busch vraagt de sekretaris om te informeren naar een jeugdleidersinstructie (kosten en opleiding).

Besloten wordt verder om de heer Noortman in 't ziekenhuis op te zoeken onder aanbieding van een attentie (bezoek Busch en Bokdam, Dijkhuis en Rusch).

De sekr./penningmeester bedankte nog voor de attentie i.v.m. de geboorte van een dochter.

De voorzitter sloot hierop de vergadering en wenste allen wel thuis, aangezien er geen tijd meer was om nog een partij schaak te spelen.


De voorzitter, Dijkhuis             De sekr./penningmeester, G.J. Bokdam.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 21 december 2011.